Tarieven

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw. Toekomstige prijswijzigingen voorbehouden. Op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden, versie 2014-03.01 van toepassing. Bij het maken van een afspraak met één van onze adviseurs, het toezenden van stukken ter beoordeling, het in opdracht geven van een FaillissementsVerzekering en/of het hebben van een onderhoudsabonnement heeft u kennis genomen van deze voorwaarden en verklaart u zich hiermee akkoord.

FaillissementsVerzekering

Risicoscan

De RisicoScan is een uitgebreide analyse op de groep op basis van:

 • Jaarcijfers;
 • Kredietovereenkomsten;
 • Bestaande overeenkomsten;
 • De huidige opzet van uw structuur.

U ontvangt een uitgebreide tekening van uw structuur (zie: voorbeeld) en een rapportage van de risico’s en onbenutte kansen.

De kosten voor de RisicoScan bedragen (tot en met 4 B.V.’s): € 850,- exclusief btw, met een toeslag van € 150,- per B.V. daarboven. Aansluitend op dit advies ontvangt u een factuur als bijdrage in de kosten van dit advies. Geeft u binnen twee weken opdracht en kan de ondertekening van de overeenkomsten binnen zes weken plaatsvinden, dan worden de kosten van deze RisicoScan in mindering gebracht op de eindnota van de FaillissementsVerzekering.

FaillissementsVerzekering

De in de basis geadviseerde maatregelen bestaan uit een pakket van maatregelen en overeenkomsten, te weten:

 • Mantelovereenkomst (regelt de rechtsverhouding intercompany);
 • (non)Regres overeenkomst voor compte joint financiering (beperkt de regres verhaalsmogelijkheden);
 • Rekening-courantovereenkomsten tussen moeder en dochter (regelt de rechtsgeldigheid van onderlinge vorderingen);
 • Pandakte stam (vestigt zekerheden voor betaling van de vorderingen);
 • Volmacht vervolgverpanding (zodat wij uw pandrechten in stand kunnen houden; zie tevens ‘onderhoud’);
 • RisicoScan.

De kosten voor het inregelen van de basis worden berekend aan de hand van een vaste prijsstaffel:

omzet       /          omvang <4 BV’s <10 BV’s Toeslag per BV (>11 BV’s)
< 5mln 3.500 4.500 + 150,-/BV
<15mln 5.500 6.500 + 200,-/BV
< 50mln 7.500 8.500 + 250,-/BV
<100mln 9.500 10.500 + 300,-/BV
>100mln op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Bij opdracht binnen drie weken na dagtekening van de RisicoScan, worden de reeds gefactureerde kosten van de RisicoScan (zie boven) in mindering gebracht op het totaalbedrag.

Bovenstaande bedragen worden aangevuld met aanvullende overeenkomsten (zie hierna).

Aanvullende overeenkomsten

Ook wanneer u losse overeenkomsten nodig heeft werken we zo veel mogelijk met vaste prijzen. We hebben veel ervaring in zeer uiteenlopende bedrijfstakken en beschikken derhalve over veel kennis en een goed gedocumenteerde modellendatabank. Hierdoor kunnen wij u snel voorzien van optimale overeenkomsten die we slechts hoeven aan te passen aan uw situatie.

De beoordeling hoe de overeenkomst zijn werk moet doen op uw specifieke situatie (toepassing op de casuïstiek) bepaald in belangrijke mate de tijdsbesteding en daarmee de prijs. We hanteren de volgende prijsstaffel:

Losse overeenkomst (uitbreiding op bestaande FaillissementsVerzekeringen c.q. Structuuroptimalisties) € 350,-/model
Losse overeenkomst (opgesteld in samenhang met de FaillissementsVerzekering c.q. Structuuroptimalistie) € 250,-/model
Bovenstaande, maar dan herhaald model € 100,-/akte

Bovenstaande eenheidsprijs voor een losse of aanvullende overeenkomst is steeds inclusief:  

 • Registratie bij de belastingdienst en/of notaris;
 • Digitale archivering in ons voor u (en uw accountant) toegankelijk portaal;
 • Onderhoud (i.c.m. het onderhoudsabonnement);
 • Notulen buitengewone c.q. algemene vergadering ten behoeve van bevoegdheid bestuur (zie hierna).

Onderzoek bevoegdheid bestuur

De meerprijs voor onderzoek naar het juridische besluitvormingsproces bedraagt € 150,- per te onderzoeken entiteit.

Onderhoudsabonnement

Omdat uw bedrijf en de wetgeving dynamisch zijn, is onderhoud noodzakelijk. Met het onderhoudsabonnement zorgen wij voor:

 • 10% korting op consultancy uurtarieven van de FaillissementsVerzekering;
 • Periodieke registratie (dagelijks en maandelijks) van de vervolgpandaktes (hiervoor hoeft u dus niets meer te doen);
 • Een digitaal archief met uw geregistreerde akten;
 • Toegang tot het klantenportaal waar al uw akten en model-addenda staan. Zo kunt u zelf bestaande akten aanpassen (zoals huur en management fee);
 • Het aanpassen van de door ons gemaakte overeenkomsten. Aan de hand van de laatste inzichten en ontwikkelingen van de wet, jurisprudentie en literatuur;
 • Telefonische ondersteuning voor eerstelijns juridische vragen;
 • Een jaarlijkse risicoanalyse op de BV’s waarover u het onderhoudsabonnement heeft afgesloten;
 • Een jaarlijks bezoek van een van onze adviseurs waarbij de risicoanalyse wordt besproken en u updates ontvangt op eerder door ons opgestelde overeenkomsten;
 • Eén jaar gratis Premium abonnement ‘Incasso Met Impact’ t.w.v. € 99,- per maand (zie: IncassoMetImpact.nl ). Al uw incasso's geregeld door onze advocaten.

Voor het abonnement vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten die als volgt is opgebouwd: € 675,- basis +  bijdrage per BV (zie staffel FaillissementsVerzekering toeslag per B.V. > 11BV's) + € 90,- per pandhouder. Na het sluiten van dit abonnement kunt u direct gebruik maken van de aangeboden faciliteiten en gaan wij direct voor u aan de slag met het monitoren, in stand houden van de pandrechten en uitvoeren van uw incasso-opdrachten. Het abonnement wordt daarom jaarlijks vooraf in rekenig gebracht. Bent u niet tevreden? Het abonnement is op ieder moment opzegbaar zonder opzegtermijn.

Uurtarieven

In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf een vaste prijs te geven (zoals bij het toesturen van stukken ter beoordeling, herstructureringen, corporate recovery en turnaround management, (pre)faillissementsbegeleiding, et cetera). Hierbij hanteren wij betaling tegen uurtarief.

Het uurtarief dat Legent hanteert is:

 • (Intern)ondersteuner € 75,- per uur
 • Consultant < 5 jaar ervaring € 225,- per uur
 • Consultant ≥ 5 jaar ervaring € 255,- per uur

Cliënten met een onderhoudsabonnement ontvangen een korting op bovenstaande uurtarieven van 10% (respectievelijk na korting € 67,50, € 202,50 en € 229,50 per uur). Werkzaamheden die buiten eerstelijns telefonisch advies (te beantwoorden ‘vanuit de auto’ zonder studie of bijzondere dossierkennis) vallen, worden tegen dit verlaagd tarief in rekening gebracht.

Het honorarium dat Legent in rekening brengt is gebaseerd op dit uurtarief maal de gewerkte tijd. Gewerkte tijd wordt altijd geregistreerd in tijdseenheden van 6 minuten en vindt u terug op de specificatie van de werkzaamheden bij elke factuur.

Legent werkt nauw samen met VDT Advocaten. In geval u ons opdracht verstrekt, geeft zulks ons tevens het recht inzake onze dienstverlening aan u een opdracht aan VDT te verstrekken. In de vaste prijzen zitten de kosten van VDT Advocaten reeds verwerkt. Bij werkzaamheden waarvoor geen vaste prijzen gelden, worden de tarieven van VDT Advocaten aan u doorbelast conform de bij hen geldende tarieven die u kunt vinden in de algemene voorwaarden van VDT.

Verschotten en doorbelastingen worden aan u doorbelast met een opslag van 5% ter dekking van onze administratieve kosten.

Als kilometervergoeding hanteren we een tarief van € 0,50 per kilometer.

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Kapitein Hatterasstraat 23 g
5015 BB TILBURG

© Legent 2017