fbpx

Tarieven

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw. Toekomstige prijswijzigingen voorbehouden. Op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden, versie  19.04 van toepassing. Bij het maken van een afspraak met één van onze adviseurs, het toezenden van stukken ter beoordeling, het in opdracht geven van een FaillissementsVerzekering en/of het hebben van een onderhoudsabonnement heeft u kennis genomen van deze voorwaarden en verklaart u zich hiermee akkoord.

FaillissementsVerzekering

Risicoscan

De RisicoScan is een uitgebreide analyse op de groep op basis van:

 • Jaarcijfers;
 • Kredietovereenkomsten;
 • Bestaande overeenkomsten;
 • De huidige opzet van uw structuur.

U ontvangt een uitgebreide tekening van uw structuur (zie: meer info) en een rapportage van de risico’s en onbenutte kansen.

De kosten voor de RisicoScan bedragen (tot en met 4 B.V.’s): € 850,- exclusief btw, met een toeslag van € 150,- per B.V. daarboven. Aansluitend op dit advies ontvangt u een factuur als bijdrage in de kosten van dit advies. Geeft u binnen twee weken opdracht en kan de ondertekening van de overeenkomsten binnen zes weken plaatsvinden, dan worden de kosten van deze RisicoScan in mindering gebracht op de eindnota van de FaillissementsVerzekering.

FaillissementsVerzekering

Om uw structuur te optimaliseren adviseren wij u maatregelen te nemen waarmee kansen benut worden en de risico’s zo veel mogelijk ingeperkt worden. Dit noemen wij de FaillissementsVerzekering. De basis van de FaillissementsVerzekering wordt gevormd door een solide fundament. Dit is te bereiken door het implementeren van een groot aantal juridische rechtsfiguren binnen de groep. Enkele belangrijke elementen die wij met de FaillissementsVerzekering voor u inregelen zijn:

 • Vastleggen van specifieke afspraken hoe de vennootschappen binnen de groep onderling gaan samenwerken;
 • Aanbrengen van een interne financieringsfilosofie in de groep;
 • Uitbreiden van de verrekeningsbevoegdheid in de groep;
 • Preventief inregelen van herstructureringstools;
 • Neutraliseren van aansprakelijkheden die ontstaan uit (toekomstige) fiscale eenheden OB;
 • Het inregelen van een initieel zekerheden pakket + noodzakelijke instandhouding zodat de moedermaatschappij zich buiten het faillissement met voorrang (na een eventuele bank) kan verhalen op het actief van een failliete dochter;

Standaard zitten er een aantal akten in de FaillissementsVerzekering opgenomen, waaronder één pandakte met volmacht voor vervolgverpanding, rekening-courantovereenkomsten binnen de groep tussen moeder en dochter, mantelovereenkomst en een (non)regresovereenkomst. Daarnaast maakt de RisicoScan onderdeel uit van FaillissementsVerzekering

De kosten voor het inregelen van de basis worden berekend aan de hand van een vaste prijsstaffel:

omzet       /          omvang <4 BV’s <10 BV’s Toeslag per BV (>10 BV’s)
< 5mln 4.500 5.500 + 150,-/BV
<15mln 7.500 8.500 + 200,-/BV
< 50mln 11.500 12.500 + 250,-/BV
<100mln 15.500 16.500 + 300,-/BV
>100mln op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Wanneer u binnen 2 weken na dagtekening van de RisicoScan opdracht geeft en de ondertekening binnen 8 weken kan worden uitgevoerd, blijft het dossier bij ons top-of-mind. In dat geval worden de reeds gefactureerde kosten van de RisicoScan (zie boven) in mindering gebracht op bovenstaand staffelbedrag.

Het betreffende staffelbedrag wordt aangevuld met aanvullende overeenkomsten (zie hierna).

Aanvullende overeenkomsten

Ook wanneer u losse overeenkomsten nodig heeft werken we zo veel mogelijk met vaste prijzen. We hebben veel ervaring in zeer uiteenlopende bedrijfstakken en beschikken derhalve over veel kennis over wat een goede overeenkomst moet bevatten om optimaal te voldoen aan uw situatie. Door onze jarenlange ervaring hebben wij verschillende modellen die hier een oplossing voor kunnen bieden (zie onder 'bestaand model'). Indien dit niet het geval is, wordt een overeenkomst opgesteld op basis van uur x tarief (zie verderop).

De beoordeling hoe de overeenkomst zijn werk moet doen op uw specifieke situatie (toepassing op de casuïstiek) bepaald in belangrijke mate de tijdsbesteding en daarmee de prijs. We hanteren de volgende prijsstaffel:

Losse overeenkomst (als bestaand model ter uitbreiding op de FaillissementsVerzekering) € 350,-/akte
Bovenstaande, maar dan herhaald model € 150,-/akte

Bovenstaande eenheidsprijs voor een losse of aanvullende overeenkomst is steeds inclusief:  

 • Registratie bij de belastingdienst en/of notaris;
 • Digitale archivering in ons voor u (en uw accountant) toegankelijk portaal;
 • Onderhoud (i.c.m. het onderhoudsabonnement);
 • Notulen buitengewone c.q. algemene vergadering ten behoeve van bevoegdheid bestuur (zie hierna).

Onderzoek bevoegdheid bestuur

Voor het opstellen van de notulen van de Algemene Vergadering, gaan wij er altijd vanuit dat alle vergadergerechtigden meetekenen op de notulen. Indien de klant dit anders wenst, moet er onderzocht worden hoe de besluitvorming intern geregeld is. In enkele gevallen -waarbij het bestuur en aandelen in slechts één of enkele handen zijn- is het juridische besluitvormingsproces eenvoudig. Zijn er prioriteitsaandelen, gecertificeerde of verpande aandelen en/of formele adviesorganen (RvT, RvC) aanwezig, dan wordt het besluitvormingsproces complex. In dergelijke gevallen adviseren wij u om de besluitvorming door ons te laten onderzoeken. Aan de hand van uw aandeelhouders- en/of certificaathouder registers en statuten doen wij een eerste screening of het mogelijk is aandeelhouders/certificaathouders uit te sluiten. De meerprijs voor deze screening bedraagt € 150,- per te onderzoeken entiteit. Mocht het antwoord negatief zijn kan men besluiten om vervolg onderzoek te laten doen om te bekijken wat eventuele alternatieve zijn.

Onderhoudsabonnement

Omdat uw bedrijf en de wetgeving dynamisch zijn, is onderhoud noodzakelijk. Met het onderhoudsabonnement zorgen wij voor:

 • Een jaarlijkse revisie van de risico’s en onbenutte kansen binnen uw BV-structuur en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de reeds ingevoerde maatregelen;
 • Periodieke registratie (dagelijks en maandelijks) van de vervolgpandakte(s) (zonder dat u hiervoor debiteurenlijsten naar ons hoeft te sturen);
 • Een digitaal archief met uw geregistreerde akten;
 • Toegang tot het klantenportaal waar al uw akten en model-addenda staan. Zo kunt u zelf bestaande akten aanpassen (zoals huur roerende zaken en management fee);
 • Updates van de door ons opgestelde overeenkomsten aan de hand van de laatste inzichten en ontwikkelingen van de wet, jurisprudentie en literatuur;
 • Telefonische ondersteuning voor eerstelijns juridische vragen;
 • 10% korting op consultancy uurtarieven van Legent (zie hieronder);
 • Eén jaar gratis Premium abonnement ‘Incasso Met Impact’ t.w.v. € 99,- per maand (zie: IncassoMetImpact.nl ). Al uw incasso's geregeld door onze advocaten.

Voor het abonnement vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten die als volgt is opgebouwd: € 675,- basis +  bijdrage per BV (zie staffel FaillissementsVerzekering toeslag per B.V. > 11BV's) + € 120,- per pandhouder. Na het sluiten van dit abonnement kunt u direct gebruik maken van de aangeboden faciliteiten en gaan wij direct voor u aan de slag met het monitoren, in stand houden van de pandrechten en uitvoeren van uw incasso-opdrachten. Het abonnement wordt daarom jaarlijks vooraf in rekenig gebracht. Daarnaast is het tegen een meerprijs van 5% mogelijk dat wij maandelijks gefactureren en incasseren. Wilt u opzeggen? Het abonnement is op ieder moment opzegbaar!

Uurtarieven

In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf een vaste prijs te geven (zoals bij het voeren van adviesgesprekken, waarderen van uw bedrijf, het toesturen van stukken ter beoordeling, herstructureringen, corporate recovery en turnaround management, (pre)faillissementsbegeleiding, et cetera). Hierbij hanteren wij een declaratie op basis van uur x tarief.

Het uurtarief dat Legent hanteert is:

 • (Intern)ondersteuner € 75,- per uur
 • Medior Consultant € 225,- per uur 
 • Senior Consultant € 255,- per uur
 • Partner € 275,- per uur 

Cliënten met een onderhoudsabonnement ontvangen een korting op bovenstaande uurtarieven van 10%. Werkzaamheden die buiten bovenstaande opsomming van het onderhoudsabonnement vallen, worden tegen deze tarieven in rekening gebracht.

Het honorarium dat Legent in rekening brengt is gebaseerd op dit uurtarief maal de gewerkte tijd. Gewerkte tijd wordt altijd geregistreerd in tijdseenheden van 6 minuten en vindt u terug op de specificatie van de werkzaamheden bij elke factuur.

Legent werkt nauw samen met VDT Advocaten. In geval u ons opdracht verstrekt, geeft zulks ons tevens het recht inzake onze dienstverlening aan u een opdracht aan VDT te verstrekken. In de vaste prijzen zitten de kosten van VDT Advocaten reeds verwerkt. Bij werkzaamheden waarvoor geen vaste prijzen gelden, worden de tarieven van VDT Advocaten aan u doorbelast conform de bij hen geldende tarieven die u kunt vinden in de algemene voorwaarden van VDT.

Verschotten en doorbelastingen worden aan u netto doorbelast zonder opslag.

Reistijd wordt gedeclareerd. Er wordt geen aanvullende vergoeding per kilometer berekend.

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Kapitein Hatterasstraat 23 g
5015 BB TILBURG

© Legent 2017