Legent beschermt
Legent staat bij
Legent maakt wijzer
Over Legent
Overig

Team Website

Onze tarieven

Legent is open over haar tarieven. We houden niet van verrassingen. Op deze pagina vind je de meest actuele tarieven. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw. Toekomstige prijswijzigingen voorbehouden. Op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij het maken van een afspraak met één van onze adviseurs, het toezenden van stukken ter beoordeling, het in opdracht geven van SAFE en/of het hebben van een onderhoudsabonnement heb je kennisgenomen van deze voorwaarden en verklaar je je hiermee akkoord.

SAFE

Risicoscan

De RisicoScan is een uitgebreide analyse op de groep. Dit hebben we in ieder geval nodig:

 • Jaarcijfers van de individuele BV's (conceptcijfers volstaan ook);
 • Tekening van de bedrijfsstructuur. 

Optioneel kun je meesturen:

 • Kredietovereenkomst(en) (bijvoorbeeld met de bank, leasemaatschappij of andere leningovereenkomsten);
 • Bestaande overeenkomsten tussen de BV's onderling en met de DGA (bijvoorbeeld management-, huur- of rekening courantovereenkomsten).

Je ontvangt een uitgebreide tekening van jouw structuur en een rapportage van de risico’s en onbenutte kansen.

Een RisicoScan -voor een groep met maximaal vier BV’s- kost € 850,-. Hierboven rekenen we een toeslag van € 150,- per BV. Geef je ons binnen twee weken opdracht om de geadviseerde maatregelen (binnen acht weken) door te voeren, dan verrekenen we het bedrag van de RisicoScan met de eindnota.

Voor starters en ondernemingen met een omzet tot € 1 mln hebben wij een aangepaste dienstverlening. Dat start met een InventarisatieGesprek van € 500,-. Klik hier voor meer informatie.

SAFE implementatie en losse akten

Om je structuur te optimaliseren adviseren wij je om maatregelen te nemen waarmee je kansen benut en de risico’s zoveel mogelijk ingeperkt worden. Dit traject heet SAFE. De basis onder een veilige structuur wordt gevormd door een groot aantal juridische rechtsfiguren binnen de groep te implementeren. Enkele belangrijke elementen die wij in dit kader inregelen zijn:

 • Vastleggen van specifieke afspraken hoe de vennootschappen binnen de groep onderling gaan samenwerken;
 • Aanbrengen van een interne financieringsfilosofie in de groep;
 • Uitbreiden van de verrekeningsbevoegdheid in de groep;
 • Preventief inregelen van herstructureringstools;
 • Neutraliseren van aansprakelijkheden die ontstaan uit (toekomstige) fiscale eenheden OB;
 • Het inregelen van een initieel zekerheden pakket + noodzakelijke instandhouding zodat de moedermaatschappij zich buiten het faillissement met voorrang (na een eventuele bank) kan verhalen op het actief van een failliete dochter.

Standaard zijn een aantal akten opgenomen, waaronder één pandakte met volmacht voor vervolgverpanding, rekening-courantovereenkomsten binnen de groep tussen moeder en dochter, mantelovereenkomst en een (non)regresovereenkomst. Daarnaast maakt de RisicoScan/InventarisatieGesprek onderdeel uit van het totale traject SAFE.

De kosten voor het inregelen van de basis worden berekend aan de hand van een vaste prijsstaffel *:

 omzet    /  omvang ≤ 4 BV’s ≤ 8 BV’s Toeslag *** per BV (>8 BV’s)
< 1 mln** 3.250 4.250 + 175,-/BV
< 5 mln 4.750 5.750 + 175,-/BV
< 15 mln 8.000 9.000 + 225,-/BV
< 50 mln 14.500 16.000 + 275,-/BV
< 100 mln 21.000 22.500 + 325,-/BV
< 250 mln 29.500 31.500 + 375,-/BV
> 250 mln op aanvraag op aanvraag op aanvraag

*) Legent behoudt zich het recht voor om in gevallen af te wijken van de vaste prijsstaffel. Dit kan spelen in uitzonderlijke gevallen. Voorbeelden zijn ondernemingen met een lage omzet ten opzichte van een hoog balanstotaal of ondernemingen met een hoge omzet ten opzichte van een bijzonder lage marge. 
**) Voor starters en kleine ondernemingen met een omzet tot € 1 mln hebben wij een aangepaste dienstverlening. Klik hier voor meer informatie.
***) Voor het opnemen van een buitenlandse entiteit in de scope, rekenen wij een toeslag van € 175,- per entiteit. Je dient dan zelf het actuele uittreksel ‘Chamber of Commerce’ (KVK) aan te leveren. Al onze akten worden opgesteld naar Nederland Recht. De werking van deze akten in het buitenland wordt door ons niet gegarandeerd.

Wanneer je binnen 2 weken na dagtekening van de RisicoScan/InventarisatieGesprek opdracht geeft en de ondertekening binnen 8 weken kan worden uitgevoerd, blijft het dossier bij ons top-of-mind. In dat geval worden de reeds gefactureerde kosten van de RisicoScan/InventarisatieGesprek (zie boven) in mindering gebracht op bovenstaand staffelbedrag.

Het betreffende staffelbedrag wordt aangevuld met aanvullende overeenkomsten (zie hierna).

Aanvullende overeenkomsten

Ook als je losse overeenkomsten nodig hebt, werken we zoveel mogelijk met vaste prijzen. We hebben veel ervaring in zeer uiteenlopende bedrijfstakken en beschikken dus over veel kennis over wat een goede overeenkomst moet bevatten om optimaal te voldoen in elke situatie. Door onze jarenlange ervaring hebben wij verschillende modellen ontwikkeld die hier een oplossing voor kunnen bieden (zie onder 'bestaand model'). Als dit niet bruikbaar is, wordt een maatwerkovereenkomst opgesteld op basis van uur x tarief (zie verderop).

Het vaste tarief van de overeenkomst ziet op het opstellen van de overeenkomst met de door jou opgegeven variabelen. De vaste prijs omvat geen advieswerk. Het bespreken en adviseren over bijvoorbeeld het verrekenen of cederen van vorderingen wordt berekend op basis van uur x tarief. Het opstellen van de (cessie)overeenkomst die daaruit nodig blijkt, gaat dan volgens het vaste tarief.

Bij het gelijktijdig opstellen van akten onderscheiden we een eerste model en een herhaald model en hanteren we de volgende prijsstaffel voor akten binnen de scope:

Losse overeenkomst (als bestaand model ter uitbreiding op een SAFE-structuur) € 375,-/akte
Bovenstaande, maar dan herhaald model € 175,-/akte

Voorbeeld: Je wilt 3 managementovereenkomsten, 1 huurovereenkomst en een aantal interne vorderingen ‘opschonen’: Je betaalt voor de eerste managementovereenkomst € 375,- en voor de andere 2 managementovereenkomsten € 175,- per overeenkomst. Voor de huurovereenkomst betaal je € 375,-. Een adviseur kijkt met jou naar de interne vorderingen en adviseert dat deze binnen de groep verrekend kunnen worden met een groepsverrekeningsovereenkomst. Je betaalt voor de bestede tijd van de analyse en het advies (uur x tarief) + € 375,- voor de verrekenovereenkomst.

Moet er een akte gemaakt worden buiten de scope van SAFE? Dan zal deze ‘vreemde entiteit’ eerst opgevoerd en onderzocht worden op besluitvorming. Per ‘vreemde entiteit’ betaal je dan een toeslag van € 175,- per batch van opgestelde akten. Voor buitenlandse entiteiten dien je steeds zelf het actuele uittreksel ‘Chamber of Commerce’ (KVK) aan te leveren. Al onze akten worden opgesteld naar Nederland Recht. De werking van deze akten in het buitenland wordt door ons niet gegarandeerd.

Samengevat: De eenheidsprijzen voor een losse of aanvullende overeenkomst is steeds inclusief:

 • Registratie bij de belastingdienst en/of notaris;
 • Digitale archivering in het voor jouw (en jouw accountant) toegankelijke klantportaal;
 • Onderhoud (i.c.m. het onderhoudsabonnement);
 • Notulen buitengewone c.q. algemene vergadering ten behoeve van bevoegdheid bestuur (zie hierna).

en exclusief:

 • Advieswerk (uur x tarief);
 • Opvoeren entiteiten buiten de SAFE-scope (à € 175,-).

Onderzoek bevoegdheid bestuur

In de gevallen -waarbij het bestuur en aandelen in slechts één of enkele handen zijn- is het juridische besluitvormingsproces eenvoudig: dezelfde personen die de akte ondertekenen, tekenen ook de notulen van de Algemene Vergadering. Is er sprake van een versnipperde aandeelhouders verdeling, prioriteitsaandelen, gecertificeerde of verpande aandelen en/of formele adviesorganen (RvT, RvC) aanwezig, dan wordt het besluitvormingsproces complex. Standaard zit in onze opdracht dat wij notulen maken van de Algemene Vergadering die door alle vergadergerechtigden dienen te worden ondertekend. Wil je hier van afwijken door niet alle vergadergerechtigden te betrekken bij de besluitvorming? Dan adviseren wij jou om het formele besluitvormingsproces door ons te laten onderzoeken. Aan de hand van jouw aandeelhouders- en/of certificaathouderregisters, aandeelhoudersovereenkomsten en statuten doen wij per akte onderzoek of het mogelijk is om deze besluiten rechtsgeldig te nemen zonder tussenkomst van een of meerdere specifieke vergadergerechtigden en/of wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet betrekken van deze partijen. De kosten voor dit onderzoek worden uitgevoerd op basis van uur x tarief. Naar ons inzicht schakelen wij voor deze opdracht waar nodig VDT Advocaten in. De kosten die hieruit voortvloeien worden aan jou doorbelast zonder opslag.

Onderhoudsabonnement

Omdat zowel je bedrijf als de wetgeving veranderen, is onderhoud noodzakelijk. Met het onderhoudsabonnement zorgen wij voor:

 • Een jaarlijkse revisie van de risico’s en onbenutte kansen binnen de BV-structuur en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de reeds ingevoerde maatregelen;
 • Periodieke registratie (dagelijks en maandelijks) van de vervolgpandakte(s) (zonder dat je hiervoor debiteurenlijsten naar ons hoeft te sturen);
 • Een digitaal archief met jouw geregistreerde akten;
 • Toegang tot het klantportaal waar al je akten en model-addenda staan. Zo kun je zelf bestaande akten aanpassen (zoals huur roerende zaken en management fee);
 • Updates van de door ons opgestelde overeenkomsten aan de hand van de laatste inzichten en ontwikkelingen van de wet, jurisprudentie en literatuur;
 • Telefonische ondersteuning voor eerstelijns vragen****;
 • Eén jaar gratis Premium abonnement ‘Incasso Met Impact’ t.w.v. € 99,- per maand (zie: IncassoMetImpact.nl ). Al jouw incasso's geregeld door onze advocaten.

****) ‘Telefonische eerstelijns vragen’ zijn vragen die wij binnen een kwartier telefonisch kunnen beantwoorden zonder dat daar inhoudelijke dossierkennis voor nodig is.

Voor het abonnement vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten die uit drie componenten is opgebouwd:

 1. Bijdrage per dossier € 900,- (voor kleine ondernemers met een groepsomzet kleiner dan € 1 mln***** bedraagt deze bijdrage € 700,-);
 2. Bijdrage per BV in de scope (omzetafhankelijk; zie staffel SAFE, toeslag per BV > 8 BV’s + € 175,- per buitenlandse entiteit);
 3. Bijdrage van € 175,- per pandakte******.

Na het sluiten van dit abonnement kun je direct gebruik maken van de aangeboden faciliteiten en gaan wij direct aan de slag met het monitoren en in stand houden van je pandrechten. Het abonnementsgeld wordt daarom jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Daarnaast is het tegen een meerprijs van 5% mogelijk dat wij maandelijks factureren en incasseren. Het abonnement is op ieder moment opzegbaar!

*****) Revisiegesprekken vinden uitsluitend online of op ons kantoor plaats.
******) Opvraging van fysieke pandakten uit het externe archief á € 75,- per opvraging + € 25,- per akte

Consultancy

Uurtarieven

In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf een vaste prijs te geven (zoals bij het voeren van adviesgesprekken, het waarderen van jouw bedrijf, het toesturen van stukken ter beoordeling, herstructureringen, corporate recovery en turnaround management, saneren van schulden, WHOA, (pre)faillissementsbegeleiding, et cetera). Hierbij hanteren wij een declaratie op basis van uur x tarief.

Het uurtarief dat Legent hanteert is:

 • (Intern)ondersteuner € 85,- per uur
 • Medior Consultant € 255,- per uur (Arjen Haselbekke en Stephan van Halewijn)
 • Senior Consultant € 285,- per uur (Karin Lemmens-Kemps)
 • Partner € 325,- per uur (Jeroen Schellekens)

Het honorarium dat Legent in rekening brengt is gebaseerd op dit uurtarief. Gewerkte tijd wordt altijd geregistreerd in tijdseenheden van 6 minuten en zijn terug te vinden op de specificatie van de werkzaamheden bij elke factuur.

Legent werkt nauw samen met VDT Advocaten. In de vaste prijzen zitten de kosten van VDT Advocaten reeds verwerkt. Bij werkzaamheden waarvoor geen vaste prijzen gelden, worden de tarieven van VDT Advocaten doorbelast conform de bij hen geldende tarieven. Ook deze tarieven zijn openbaar en terug te vinden in de algemene voorwaarden van VDT.  

Verschotten en doorbelastingen worden aan netto doorbelast zonder opslag.

Reistijd wordt gedeclareerd (heen en terug) op basis van de voornoemde uurtarieven. Er wordt geen aanvullende vergoeding per kilometer berekend.

 

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA Tilburg

BTW nr: NL822430988B01

Contact

013-5770606
info@legent.nl

 
Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en jou een betere ervaring te bieden. Deze cookies onthouden jouw voorkeuren en helpen ons anonieme statistieken te verzamelen om de prestaties te verbeteren. Wil je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we omgaan met jouw privacy? Lees dan onze onze privacy verklaring.

Voorkeuren cookies

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en jou een betere ervaring te bieden. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring.
Wil je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we omgaan met jouw privacy? Lees dan onze onze privacy verklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.