Legent beschermt
Legent staat bij
Legent maakt wijzer
Over Legent
Overig

Team Website

Algemene voorwaarden

Download via deze link de PDF-versie van de Algemene Voorwaarden.

Versie 20.03, depot nummer KvK 17284887

[Archief: AV versie 20.02]
[Archief: AV versie 20.01]
[Archief: AV versie 19.04]
[Archief: AV versie 20140301]
[Archief: AV versie 20120301]

 

Artikel 1. Definities

 1. Legent: de besloten vennootschap Legent B.V. (KvK nr. 17284887), tevens handelend onder de namen SAFE, FaillissementsVerzekering, FV Academy en Het Registratiebedrijf.
 2. SAFE: de nieuwe naam van voorheen de FaillissementsVerzekering.
 3. Klant(en): de opdrachtgever(s), licentiehouder(s), cursist(en) van Legent.
 4. Cursus: Een bijeenkomst voor kennisoverdracht die plaatsvindt uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen Legent (als opdrachtnemer) en meerdere cursisten (als individuele of gezamenlijke opdrachtgevers). Bij cursussen worden de locatie en inschrijvingen altijd door Legent gefaciliteerd.
 5. Lezing: Een bijeenkomst voor kennisoverdracht die plaatsvindt uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen Legent (als opdrachtnemer) en één organisator (als opdrachtgever). Lezingen vinden bij de organisator ‘in house’ plaats of op een door de organisator gefaciliteerde locatie.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Legent sluit met haar klanten.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. De aanbiedingen en offertes van Legent zijn geldig gedurende een periode van veertien dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. In het geval van een overeenkomst tussen Legent en haar klant tot het verzorgen van een cursus heeft het volgende te gelden:
  1. De overeenkomst tussen Legent en haar klant komt tot stand zodra de klant zich in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel heeft aangemeld.
  2. Aanmelding voor een cursus dient te geschieden via het cursusregistratiesysteem van Legent of door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan Legent te verstrekken of door een verzoek tot inschrijving daartoe aan Legent en een bevestiging van Legent op dat verzoek.
  3. Legent kan toelatingseisen stellen aan de klant. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel specialisatiegraad van de klant.
  4. Legent is gerechtigd de klant zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een cursus, in welk geval de klant recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Legent betaalde cursusprijs.

 2. In alle overige gevallen heeft het volgende te gelden:
  5. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de klant ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door Legent retour is ontvangen, dan wel door de feitelijke aanvang door Legent zonder direct protest van de klant, het maken van een afspraak met (één van) de adviseurs van Legent of het toesturen van stukken ter beoordeling.
  6. De opdrachtbevestiging, ondertekend door de klant of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de overeenkomst weer.
  7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4. Het verschuldigde

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden alle door of met Legent afgegeven of overeengekomen aantallen, bedragen en termijnen als bij benadering. De klant realiseert zich dat er zich onvoorspelbare factoren kunnen openbaren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen, factureert Legent op basis van een uurtarief op nacalculatie, gebaseerd op een urenspecificatie van Legent, met 1 op 1 doorfacturatie van kosten van derden.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis-, verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door de klant dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum en in ieder geval vóór aanvang van de cursus, in de aangegeven valuta, ten kantore van Legent of door middel van storting ten gunste van een door Legent aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op opschorting of verrekening.
 2. Legent heeft te allen tijde het recht een voorschot of vervangende/aanvullende zekerheid te verlangen, aan welk verzoek door de klant terstond moet worden voldaan.
 3. Indien de klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Legent is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Legent, vanaf de vervaldag een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Legent heeft.
 4. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die Legent maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de klant. Indien Legent invorderingsmaatregelen treft tegen de klant die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - ten bedrage van 15% van het totaal onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 250,00 - ten laste van de klant, onverminderd het recht van Legent de werkelijke kosten te verhalen. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens Legent.
 5. Indien de klant in verzuim is, is Legent onder andere gerechtigd de klant niet toe te laten tot de cursus, de toezending van (cursus)materiaal stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid, de klant uit te sluiten van een eventueel examen, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Legent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op Legent rust dus in geen geval een resultaatsverbintenis, maar hoogstens een inspanningsverbintenis.
 2. Tenzij anders wordt overeengekomen verricht Legent haar werkzaamheden voor de klant tegen de uurtarieven zoals die ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden vermeld staan op de website van Legent (www.legent.nl/tarieven).
 3. Legent heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door Legent aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Legent wenselijk of nodig is met het oog op haar inspanningsverbintenis en/of een voor partijen optimale uitvoering van de overeenkomst.
 4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Legent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (hierna: de noodzakelijke gegevens), tijdig aan Legent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Legent zijn verstrekt, heeft Legent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Legent gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 5. De klant is steeds verplicht om de informatie waar Legent bij de uitvoering van de overeenkomst van uit gaat (zoals in het bijzonder partijaanduidingen, balansen, cijfers, aandeelhoudersverhoudingen, (intercompany) rechtsverhoudingen en structuurtekeningen) te controleren en aan Legent direct melding te doen indien er zich wijzigingen in deze informatie voordoen.
 6. Legent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Legent is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Door Legent afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij vermeende overschrijding door Legent is altijd een schriftelijke ingebrekestelling door de klant nodig.
 8. Legent behoudt zich bij cursussen het recht voor programma- en/of locatie- en/of datumwijzigingen aan te brengen. De klant wordt voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij Legent.

 Artikel 7. Overmacht

 1. Indien Legent haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming en/of de situatie dat de klant de noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Legent verstrekt, is sprake van overmacht en worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Legent alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval van overmacht is de klant niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is Legent bevoegd:
  a. de uitvoering van de overeenkomst gedurende de overmacht op te schorten, of
  b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.


Artikel 8. Opzegging/ontbinding door Legent

 1. Legent is bevoegd om op ieder door haar gewenst moment de overeenkomst (tussentijds) zonder opgave van reden en zonder dat Legent schadeplichtig wordt op te zeggen.
 2. Legent is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant enige (betalings)verplichting niet stipt nakomt, dan wel indien de klant geraakt in staat van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de klant, dan wel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.
 3. Legent heeft bij opzegging of ontbinding, al dan niet ten titel van schadevergoeding, zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op betaling van al hetgeen Legent uit hoofde van de overeenkomst zonder de opzegging of ontbinding aan de klant zou hebben mogen factureren.
 4. In geval van een overeenkomst tussen Legent en haar klant voor het verrichten van onderhoud in het kader van SAFE is Legent bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst door Legent bevoegd om een bedrag bij de klant in rekening te brengen ter hoogte van twaalf maanden onderhoudskosten (zoals die met de klant zijn overeengekomen), te rekenen vanaf het moment van opzegging of ontbinding.

Artikel 9. Opzegging/ontbinding door de klant

 1. In het geval van een overeenkomst tussen Legent en haar klant tot het verzorgen van een cursus heeft het volgende te gelden:
  1. Opzegging van de cursus door de klant dient schriftelijk te geschieden.
  2. Bij opzegging door de klant tot vier weken voor aanvang van de cursus brengt Legent aan de klant € 75,00 excl. btw aan administratiekosten in rekening. Bij opzegging later dan vier weken voor aanvang van de cursus is de klant de gehele cursusprijs verschuldigd, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
  3. De klant kan een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij Legent is gemeld en mits de vervanger van de klant voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de klant aan de cursus deelneemt, blijft de klant de cursusprijs verschuldigd.
  4. Op verzoek van de klant is Legent geheel onverplicht bereid om te bezien of het mogelijk is om de klant de cursus op een andere cursusdag dan de overeengekomen dag te laten bijwonen. Mocht dat mogelijk zijn, dan brengt Legent aan de klant € 75,00 excl. btw administratiekosten in rekening.
 2. In alle overige gevallen heeft het volgende te gelden:
  5. Opzegging of ontbinding door de klant dient schriftelijk te geschieden.
  6. Legent heeft bij opzegging of ontbinding ingevolge dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op betaling van al hetgeen Legent uit hoofde van de overeenkomst zonder de opzegging of ontbinding aan de klant zou hebben mogen factureren.
  7. In geval van een overeenkomst tussen Legent en haar klant voor het verrichten van onderhoud in het kader van de SAFE is Legent bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst door de klant bevoegd om een bedrag bij de klant in rekening te brengen ter hoogte van twaalf maanden onderhoudskosten (zoals die met de klant zijn overeengekomen), te rekenen vanaf het moment van de opzegging of ontbinding.


Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Legent behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
 2. De klant heeft het recht de door Legent aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend cursusmateriaal, akten, overeenkomsten, notulen, adviezen, etc.) en/of aan de klant uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Legent ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor uitsluitend het doel waarvoor ze door Legent zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld, mits de klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen. De door Legent verstrekte goederen, producten, documentatie, voorbeelden, modellen, gegevensdragers en/ of afgeleiden daarvan mogen niet door de klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legent, voor een ander doel dan hiervoor genoemd worden gebruikt, noch mogen ze (ook niet voor eigen gebruik) worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven.
 3. Het is de klant niet toegestaan enige in of op de door Legent aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan de klant uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Legent ter beschikking gestelde documentatie, modellen of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van Legent of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 4. Legent is gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de klant voor elke overtreding een direct opeisbare boete van tweemaal de prijs die de klant aan Legent verschuldigd was of is uit hoofde van de overeenkomst, zulks met een minimum van € 5.000,00, verschuldigd zijn aan Legent, onverminderd het recht van Legent op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
  In het geval een overtreding van dit artikel ziet op spreadsheets die Legent gebruikt en aan de klant ter beschikking stelt in het kader van een bedrijfswaardering, geldt in afwijking van het vorenstaande een direct opeisbare boete van vijfmaal de prijs die de klant aan Legent verschuldigd was of is uit hoofde van de overeenkomst met een minimum van € 50.000,00.
 6. Deze boete(s) is/zijn bedoeld als prikkel tot nakoming. Art. 6:92 BW is niet van toepassing.
  Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de overeenkomst.

 Artikel 11. Klachten

 1. De klant dient eventuele klachten ter zake van de uitvoering van de overeenkomst binnen 14 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming, doch (indien sprake is van een cursus) uiterlijk binnen 14 dagen na de (laatste) cursusdag van de desbetreffende cursus, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) Na verloop van genoemde termijnen kan de klant op een eventueel gebrek in de prestatie geen beroep meer doen.
 2. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Voor schade van de klant of derden, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is Legent niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van Legent sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De klant vrijwaart Legent voor dergelijke aanspraken van derden.
 2. Legent is ook niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 3. De aansprakelijkheid van Legent voor vertragingsschade en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens afnemer, of iedere andere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Enige aansprakelijkheid van Legent is in hoogte te allen tijde gemaximeerd tot een bedrag gelijk aan wat Legent voor de uitvoering van de overeenkomst aan de klant heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen, dan wel tot het bedrag waarvoor Legent de schade op een derde kan verhalen indien en voor zover dat bedrag hoger is. Bovendien is de aansprakelijkheid van Legent beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Legent met een maximum van € 1.000.000,00 wordt uitbetaald.
 5. Legent is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de klant, Legent of derden.
 6. De klant vrijwaart Legent voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de klant aan Legent onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Legent.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. De klant is verplicht zowel gedurende als na het einde van de overeenkomst de informatie die hem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking is gesteld.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de klant voor elke overtreding een direct opeisbare boete van twee maal de prijs die de klant aan Legent verschuldigd was of is uit hoofde van de overeenkomst, zulks met een minimum van € 5.000,00, verschuldigd zijn aan Legent, onverminderd het recht van Legent op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. Deze boete(s) is/zijn bedoeld als prikkel tot nakoming. Art. 6:92 BW is niet van toepassing.

 Artikel 14. Privacy

 1. Alle gegevens die de klant verstrekt aan Legent worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de overeenkomst door Legent in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door Legent en door Legent speciaal geselecteerde bedrijven.
 2. Door het geven van opdracht aan Legent geeft de klant Legent toestemming de gegevens bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in lid 1 van dit artikel, daarnaast geeft de klant Legent dan toestemming om haar naam en adresgegevens te vermelden op de website van Legent.

Artikel 15. Accreditatie van cursussen

 1. De cursussen van Legent waren tot juni 2019 geaccrediteerd door Cedeo, voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Register Belastingadviseurs (RB).
 2. Hierna is de accreditatie niet verlengt omdat dit geen verplichting (meer) is in het kader van het toekennen van PE-punten.
 3. Wanneer (achteraf) blijkt dat een cursus van Legent niet in aanmerking komt voor het kunnen bijschrijven van PE-punten, levert dat geen tekortkoming op zijdens Legent en geeft dat de klant geen recht op restitutie van de cursusprijs of schadevergoeding, in welke vorm dan ook.
 4. De klant blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet kunnen bijschrijven van de PE-punten. Legent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet kunnen bijschrijven van PE-punten aan de klant.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Legent en de klant is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17. Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen die verband houden met (of voortvloeien uit) overeenkomsten tussen Legent en de klant worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant locatie Breda, dan wel, naar keuze van Legent, door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

 

 

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA Tilburg

BTW nr: NL822430988B01

Contact

013-5770606
info@legent.nl

 
Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en jou een betere ervaring te bieden. Deze cookies onthouden jouw voorkeuren en helpen ons anonieme statistieken te verzamelen om de prestaties te verbeteren. Wil je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we omgaan met jouw privacy? Lees dan onze onze privacy verklaring.

Voorkeuren cookies

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en jou een betere ervaring te bieden. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring.
Wil je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we omgaan met jouw privacy? Lees dan onze onze privacy verklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.