Elimineren van ongewenste vorderingen

Basisgedachte:

Alle vorderingen van de Veilige Haven naar 'beneden' zijn:
gewenst.

Alle vorderingen 'omhoog' en richting de Veilige Haven zijn: ongewenst.

Er zijn vier veel voorkomende opties om vorderingen te elimineren:

  1. kwijtschelden
  2. betalen
  3. cessie / schuldovername
  4. omzetten in agio

Aandachtspunten bij dreigend faillissement:
Buiten het daadwerkelijk betalen andere vormen gewoonlijk 'onverplicht'.
Bij inbetalinggeving (maar ook bij verrekening) is de waarde arbitrair.
Wanneer de betalingsvorm als benadelend kan worden uitgelegd loop je een verhoogd risico tot vernietiging onder actio pauliana (art. 42 Fw jo art. 43 Fw) -zie verderop-

 

ad 1. Kwijtschelden

In geval van kwijtschelden zijn de volgende vragen van belang.

Is de zakelijkheid pleitbaar ?
Leidt dit niet tot benadeling ?
Fiscale gevolgen (o.a. kwijtscheldingswinst)

De positieve uitkomsten op bovenstaande vragen tezamen geven duidelijk of dit nog een wenselijke wijze is van betalen.

ad 2. Betalen

Er zijn meerdere vormen van betaling, bijvoorbeeld:

Ad 2a. Betalen middels euro’s

Hiervan is sprake als de schuld wordt voldaan middels girale of contante betaling.

Ad 2b. Betalen door inbetalinggeving

Wanneer men bijvoorbeeld met goederen de rekening betaalt. Dit dient niet te worden verwart met koop/verkoop + verrekening. In geval van inbetalinggeving kan men achteraf discussie krijgen over de waarde van de goederen. Een taxatie kan dit voorkomen.

Ad 2c. Betalen door verrekening

Betaling door verrekening vindt plaats als een vordering betaalt wordt met een schuld.

Ad. 2d. Onverplichte betalingen

Buiten het daadwerkelijk betalen (met geld) zijn de twee vormen: inbetalinggeving en verrekening in de meeste gevallen 'onverplicht'.
Aflossen (met geld) van een niet opeisbare vordering kan in veel gevallen ook onverplicht zijn (veelal bij: rekening-courant).
Wanneer een dergelijke onverplichte rechtshandeling als benadelend kan worden uitgelegd leidt dat al snel tot vernietiging onder actio pauliana (art. 42 Fw jo art. 43 Fw)

ad 3. Cessie / Schuldovername

Cessie: verkopen van een vordering
Kan zowel openbaar als stil. Openbaar (onderhandse akte met mededeling) ex art. 3:84 BW jo.art. 3:94 lid 1 BW. Stil (notariële akte of registratie bij de belastingdienst vereist) ex art. 3:84 BW jo. art. 3:94 lid 3 BW
Bij cessie verbod (art. 3:83 lid 2 BW) is cessie non-existent

Schuldovername: verkopen van een schuld
Dit vindt plaats middels een drie partijen overeenkomst ex art. 6:155 BW Boek 6

Ad 4. Omzetten in Agio

Een andere mogelijkheid is de vordering om te zetten in een agiostorting.

Om deze website goed te laten functioneren gebruikt Legent cookies. Lees meer